ReadyPlanet.com
dot dot
การใช้เข็มขัดนิรภัย

    1. แบบรัดหน้าตักและรั้งพาดไหล่ (แบบ 3 จุด)
        สำหรับผู้ขับรถและผู้ที่นั่งตอนหน้าแถวเดียวกับผู้ขับรถที่อยู่ด้านริมสุด
    2. แบบรัดหน้าตัก (แบบ 2 จุด) สำหรับผู้ที่นั่งตอนกลางระหว่างผู้ขับรถและ
        ผู้ที่นั่งตอนหน้าแถวเดียวกับผู้ขับรถ ที่อยู่ด้านริมสุด
        ประเภทรถยนต์ที่กำหนดให้ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย
        1. รถยนต์ตาม พ.ร.บ.รถยนตร์ พ.ศ. 2522
            1.1 รถที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2531 เป็นต้นไป ดังนี้
                รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รถเก๋ง)
                รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด
                รถยนต์รับจ้างบรรทุกผู้โดยสารไม่เกิน 7 คน (รถแท็กซี่)
            1.2 รถที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2537 เป็นต้นไป ดังนี้
                รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้)
                รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถปิคอัพ)
        2. รถยนต์ตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 เฉพาะรถที่จดทะเบียนตั้งแต่
            วันที่ 1 มกราคม 2537 เป็นต้นไป ดังนี้
                2.1 รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจำนวนที่นั่งไม่เกิน 15 ที่นั่ง ซึ่งจดทะเบียนรหัส
                    นำหน้า 10 (การขนส่งประจำทาง) 30 (การขนส่งไม่ประจำทาง), 40 (การขนส่งส่วนบุคคล)
                2.2 รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ที่มีน้ำหนักรถไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม
                    ที่จดทะเบียนรหัสนำหน้า 70 (การขนส่งไม่ประจำทาง)
                2.3 รถขนาดเล็กที่มีจำนวนที่นั่งไม่เกิน 15 ที่นั่ง ซึ่งจดทะเบียน รหัสนำหน้า 20
                    (รถประจำทางวิ่งในเขตเมือง)
การบังคับใช้
        ประกาศกรมการขนส่งทางบกมีผลบังคับใช้ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2540 เป็นต้นไป
กรณีไม่ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตามกำหนด
กรมการขนส่งทางบกจะไม่ผ่านการตรวจสภาพรถให้
1. มีความผิดตาม พ.ร.บ.รถยนตร์ พ.ศ. 2522 ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
2. มีความผิดตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ปรับไม่เกิน 50,000 บาท
3. ผู้ขับรถและผู้นั่งตอนหน้าแถวเดียวกับผู้ที่ขับรถ หากไม่คาดเข็มขัดนิรภัย จะมีความผิดตาม
พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2538 ปรับรายละไม่เกิน 500 บาทdot
Links>>
dot
bulletMOT Portal
bulletThai Maritime Navigation
bulletDepartment of Highways
bulletDepartment of Rural Roads
bulletDepartment of Land Transport
bulletThai department of civil aviation
dot
บทความน่าสนใจ
dot
bulletใช้รถอย่างไรให้ประหยัดน้ำมัน
bulletเกร็ดความรู้เกี่ยวกับรถควันดำ
bulletการใช้เข็มขัดนิรภัย
bulletการตรวจสภาพรถ
bulletขับปลอดภัยในหน้าฝน
dot
Newsletter

dot
Copyright © 2010 All Rights Reserved.